Gói cước data

12V120

1.440.000/12 tháng

720Gb

tốc độ cao

6V120

720.000/180 ngày

360Gb

tốc độ cao

V120

120.000/30 ngày

60Gb

tốc độ cao

ST200

200.000/30 ngày

60Gb

tốc độ cao

ST150

150.000/28 ngày

28Gb

tốc độ cao

ST150K

150.000/30 ngày

90Gb

tốc độ cao

ST120K

120.000/30 ngày

60Gb

tốc độ cao

ST120

120.000/28 ngày

28Gb

tốc độ cao

ST70K

70.000/30 ngày

15Gb

tốc độ cao

ST70

70.000/30 ngày

30Gb

tốc độ cao

V200X

200.000/30 ngày

60Gb

tốc độ cao

V150X

150.000/30 ngày

45Gb

tốc độ cao

.
.
.
.
error: Content is protected !!